NET ZERO CẦN HUY ĐỘNG NHIỀU NGUỒN LỰC – ĐỒNG NAI VÀO CUỘC ĐUA TỚI NET ZERO