Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Hộ Gia Đình

COMBO ĐIỆN MẶT TRỜI HOÀ LƯỚI BÁM TẢI 20 KWP

COMBO ĐIỆN MẶT TRỜI HOÀ LƯỚI BÁM TẢI 20 KWP

Công suất: 20 kW
Giá: 210.000.000 đ

Xem thêm

COMBO ĐIỆN MẶT TRỜI HOÀ LƯỚI  BÁM TẢI 10 KWP

COMBO ĐIỆN MẶT TRỜI HOÀ LƯỚI BÁM TẢI 10 KWP

Công suất: 10 kW
Giá: 110.000.000 đ

Xem thêm

COMBO ĐIỆN MẶT TRỜI HOÀ LƯỚI  BÁM TẢI 5 kWP

COMBO ĐIỆN MẶT TRỜI HOÀ LƯỚI BÁM TẢI 5 kWP

Công suất: 5 kW
Giá: 55.000.000 đ

Xem thêm

COMBO ĐIỆN MẶT TRỜI HOÀ LƯỚI  BÁM TẢI 3 kWP

COMBO ĐIỆN MẶT TRỜI HOÀ LƯỚI BÁM TẢI 3 kWP

Công suất: 3 kW
Giá: 27.000.000 đ

Xem thêm

COMBO ĐIỆN MẶT TRỜI HOÀ LƯỚI CÓ LƯU TRỮ 10 KWP

COMBO ĐIỆN MẶT TRỜI HOÀ LƯỚI CÓ LƯU TRỮ 10 KWP

Công suất: 10 kW
Giá: 160.000.000 đ

Xem thêm

Lắp Điện Năng Lượng Mặt Trời - Hệ Hybrid 5 kW

Lắp Điện Năng Lượng Mặt Trời - Hệ Hybrid 5 kW

Công suất: 5 kW
Giá: 80.000.000 đ

Xem thêm

Lắp Điện Năng Lượng Mặt Trời Hòa Lưới Có Lưu Trữ 15 kW

Lắp Điện Năng Lượng Mặt Trời Hòa Lưới Có Lưu Trữ 15 kW

Công suất: 15kW
Giá: 240.000.000 đ

Xem thêm